Voorwaarden en condities

Tez Minds Software Pvt. Ltd. ("QrCodeChimp", "wij", "ons" en "onze") biedt u toegang tot zijn interactieve online websites en diensten onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Lees de volgende gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u deze website of andere door ons geleverde diensten gebruikt. Door onze website of onze diensten te bezoeken of te gebruiken (anders dan om dit voor de eerste keer te lezen), gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden (ook wel de "Gebruikersovereenkomst" genoemd), samen met onze Privacy Policy en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op bepaalde producten of diensten, zijn van toepassing op uw gebruik van onze websites en uw gebruik van andere diensten die wij leveren, inclusief onze enquêtes, recensies, nieuwsbrieven, panels, communities of andere diensten (gezamenlijk onze "Onderhoud"). Onze websites bevatten sites zoals, maar niet beperkt tot: www.qrcodechimp.com en alle andere websites waarop we deze Gebruiksvoorwaarden plaatsen (gezamenlijk onze "Site").

We kunnen de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of wijzigen. Elke herziene versie van de gebruiksvoorwaarden zal op onze site worden geplaatst en de herziene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toekomstig gebruik van onze site en service, dus u moet regelmatig terugkeren naar onze site om deze gebruiksvoorwaarden te herzien. Als u niet akkoord gaat met de herziene versie, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze Site en Service.

Onze Diensten omvatten onder andere het leveren van zoekresultaten voor producten en diensten die worden aangeboden door externe Verkopers. Wij zijn GEEN partij bij enige transactie die u met verkopers aangaat. Als u vragen, zorgen of claims hebt met betrekking tot een product of service die u hebt gekocht door een zoekopdracht te starten met behulp van onze Services, kunt u deze richten aan de relevante Verkoper.

1. INTELLECTUELE EIGENDOM
Onze site, service en gerelateerde inhoud (en alle afgeleide werken of verbeteringen daarvan), inclusief, maar niet beperkt tot, alle tekst, illustraties, bestanden, afbeeldingen, software, scripts, grafische afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, informatie, inhoud, materialen, producten, diensten, URL's, technologie, documentatie en interactieve functies (gezamenlijk "Site-inhoud") en alle intellectuele eigendomsrechten daarop zijn eigendom van ons, onze licentiegevers, of beide. Bovendien zijn alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en handelsstijlen die op onze Site of Service kunnen verschijnen, eigendom van ons, onze licentiegevers of beide. Met uitzondering van de beperkte gebruiksrechten die in deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend, verwerft u geen enkel recht, titel of belang in onze Site of Service. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

2. TOEGANG OF GEBRUIK VAN ONZE DIENST
(a) Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde inhoud of functies van onze Site of Dienst, kunt u ervoor kiezen ons bepaalde informatie te verstrekken, kunnen wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken, of vereisen dat u een account bij ons aanmaakt door middel van registratie. Uw toegang tot bepaalde inhoud of functies kan beperkt zijn als u niet 18 jaar of ouder bent, of de wettelijke leeftijd in uw rechtsgebied om een ​​juridisch bindende overeenkomst te sluiten, of om andere redenen.

(b) Telkens wanneer u informatie aan ons verstrekt, stemt u ermee in waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken en stemt u ermee in, als de optie beschikbaar is, de informatie onmiddellijk bij te werken als er wijzigingen zijn in de door u verstrekte informatie.

(c) Rekeningen. We kunnen ook beperkingen opleggen aan uw vermogen om een ​​account aan te maken (bijv. leeftijdsgrenzen, zakelijke entiteiten beperken in het opzetten van accounts, beperkingen op het aantal accounts, enz.). Bij het registreren van een account moet u mogelijk een gebruikersnaam ("ID") en wachtwoord selecteren. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw ID en wachtwoord en andere accountinformatie en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, ongeacht of u dergelijke activiteiten hebt geautoriseerd. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account of ID en wachtwoord door ons een e-mail te sturen.

(d) Gegevens uploaden en communicatiediensten gebruiken - Sommige van onze functies of diensten stellen u in staat om te communiceren met of gegevens te uploaden van de andere gebruikers of entiteiten, zoals maar niet beperkt tot uw werknemers, klanten en potentiële klanten, in een dergelijke geval u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor het verkrijgen van de toestemming van die gebruikers of entiteiten van wie u gegevens uploadt of waarmee u communiceert, en u zult ons volledig verdedigen, vrijwaren en vrijwaren van alle gevolgen van het uploaden van dergelijke gegevens of het communiceren met dergelijke gebruikers of entiteiten via onze diensten.

3. BEPERKING, OPSCHORTING OF BEINDIGING
(a) We kunnen, naar eigen goeddunken, uw toegang tot onze Site of Service (inclusief enige Site-inhoud of Gebruikersinhoud) tijdelijk of permanent wijzigen, beperken, opschorten of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen dit doen op basis van wijzigingen in onze zakelijke praktijken (bijv. het verwijderen van een Service, enz.), als u de letter en de geest van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, of om enige andere wettige reden. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke actie.

(b) Elke beperking, opschorting of beëindiging die we opleggen, zal uw verplichtingen jegens ons onder deze Gebruiksvoorwaarden niet veranderen. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard een dergelijke actie van onze kant zouden moeten overleven, blijven van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, de rechten en licenties die u ons hebt verleend in uw Gebruikersinhoud en bepalingen met betrekking tot vrijwaringen, vrijwaringen, disclaimers, aansprakelijkheidsbeperkingen, verplichte arbitrage, geen class action en alle overige bepalingen in dit document.

4. AANVAARDBAAR GEBRUIK:
(a) Onze site en service (inclusief, maar niet beperkt tot, site-inhoud en gebruikersinhoud) worden uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik verstrekt. Wanneer u onze Site of Dienst gebruikt, stemt u ermee in deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten na te leven. (b) Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Gebruiksvoorwaarden, mag u niet: - onze Site of Service gebruiken op een onwettige of frauduleuze manier of voor dergelijke doeleinden, om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen of om u voor te doen als andere gebruikers;

- onze kennisgevingen over auteursrechten/handelsmerken of andere eigendomsrechten wijzigen, of de beveiligingsgerelateerde functies van onze site of service verstoren (bijv. diegene die het kopiëren van site-inhoud verhinderen of beperken);

- onze site of service op enigerlei wijze gebruiken om de integriteit en nauwkeurigheid van recensies en beoordelingen te manipuleren, te vervormen of te ondermijnen, of enige actie te ondernemen om een ​​deel van onze site of service te verstoren, beschadigen of verstoren;

- onze site of service gebruiken om materiaal te verzenden, willens en wetens te ontvangen, uploaden/posten, downloaden dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen;

- onze site of service gebruiken om ongevraagde of ongeoorloofde reclame- of promotiemateriaal te verzenden of de verzending ervan te vergemakkelijken;

- onze site of service gebruiken om gegevens te verzenden, of gegevens naar onze site of service te uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke-loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevatten om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden;

- enig deel van onze site of service decompileren, reverse-engineeren of demonteren;

- een robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces gebruiken om onze webpagina's of de inhoud van onze site of service te controleren of te kopiëren, of netwerkbewakingssoftware te gebruiken om de architectuur van onze site of service te bepalen of gebruiksgegevens te extraheren; of

- gedrag vertonen dat een andere gebruiker beperkt of verhindert om onze Site of Service te gebruiken of ervan te genieten. (c) U stemt ermee in om volledig met ons samen te werken om elke vermoedelijke of daadwerkelijke activiteit te onderzoeken die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

5. GEBRUIKERSINHOUD
(a) We kunnen u nu of in de toekomst toestaan ​​berichten, tekst, illustraties, bestanden, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, foto's, opmerkingen, geluiden, muziek, video's, informatie (bijv. uw naam, e-mailadres, enz.) en andere inhoud (gezamenlijk "Gebruikersinhoud"). Elke opmerking, beoordeling of recensie van een product of een handelaar die u via onze site of service plaatst, is bijvoorbeeld uw gebruikersinhoud.

(B) Normen: U stemt ermee in om geen Gebruikersinhoud in te dienen die wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, moreel recht of ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het respectieve recht. U bent als enige aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet verkrijgen van dergelijke toestemming of voor enige andere schade die voortvloeit uit uw Gebruikersinhoud. Verder verklaart en garandeert u dat uw Gebruikersinhoud: - in de context van recensies en beoordelingen, gebaseerd zal zijn op een daadwerkelijke winkelervaring met de relevante handelaar of derde partij, nauwkeurig zal zijn (waar feiten worden vermeld), meningen zal weerspiegelen die oprecht door u, en voldoen aan alle toepasselijke wetten;

- waarheidsgetrouw, niet-misleidend en niet-misleidend zal zijn;

- geen materiaal zal bevatten dat onrechtmatig is (bijv. belastert of inbreuk maakt op de privacy van een persoon, enz.), obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend;

- geen seksueel expliciet materiaal of geweld promoot, of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevordert;

- geen wettelijke verplichting schendt die u aan een derde verschuldigd bent, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht;

- de privacy van een ander niet zal bedreigen, misbruiken of schenden, of zal worden verstrekt met de bedoeling om een ​​andere persoon lastig te vallen, van streek te maken of in verlegenheid te brengen;

- zal niet worden voorzien van de bedoeling om zich voor te doen als een persoon, om uw identiteit of band met een persoon verkeerd voor te stellen, of om valselijk de indruk te wekken dat uw Gebruikersinhoud van iemand anders komt; of

- zal geen onwettige handeling bepleiten, promoten of ondersteunen (bijv. criminele handelingen, inbreuk op het auteursrecht, computermisbruik, enz.).

(c) We kunnen Gebruikersinhoud controleren, bewerken of verwijderen wegens schending van de letter of de geest van deze voorwaarden, of om enige andere wettige reden. We zijn echter niet verplicht om Gebruikersinhoud te zoeken, te bewerken of te verwijderen (behalve voor het verwijderen van inhoud op grond van artikel 15) om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze voorwaarden.

(D) Toekenning van rechten en gebruik: We claimen geen eigendom van uw gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud in te dienen, verleent u ons echter automatisch, of garandeert u dat de eigenaar dit uitdrukkelijk heeft verleend, aan ons een wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief, volledig sublicentieerbaar en overdraagbaar recht en licentie om te gebruiken, reproduceren, distribueren , afgeleide werken maken op basis van (bijv. vertalingen, enz.), de Gebruikersinhoud openbaar weergeven/uitvoeren, verzenden en publiceren (geheel of gedeeltelijk) zoals wij, naar eigen goeddunken, passend achten in verband met onze zaken en activiteiten . Niettegenstaande het voorgaande doet u afstand van alle claims die u nu of later in enig rechtsgebied heeft op zogenaamde "morele rechten" of rechten van "droit moral" met betrekking tot de Gebruikersinhoud.

- Door Gebruikersinhoud in te dienen, geeft u ons ook het recht, maar niet de verplichting, om uw biografische of andere informatie over u te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, uw hele of een deel van uw naam, alias, bijnaam en geografische locatie (bijv. W. - Columbus, OH", "Julie B. - Wyoming", enz.), in verband met uitzending, print, online of ander gebruik of publicatie van uw Gebruikersinhoud in overeenstemming met de in de vorige paragraaf verleende licentie.

- Zonder beperking van de rechten die in de voorgaande paragrafen zijn verleend, en om twijfel te voorkomen, wanneer uw account niet onder een betaald abonnement valt, of niet specifiek door u is afgemeld wanneer uw account een betaald abonnement heeft (u kunt zich afmelden via een schriftelijke communicatie, zoals fax of e-mail, en na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van ons), behouden wij ons het recht voor om advertenties weer te geven in verband met uw Gebruikersinhoud, om uw Gebruikersinhoud te gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden en om uw Gebruikersinhoud aan derden te verstrekken . U erkent en gaat ermee akkoord dat uw Gebruikersinhoud kan worden opgenomen op de websites en advertentienetwerken van onze distributiepartners en externe serviceproviders (inclusief hun downstreamgebruikers).

6. VERTROUWEN OP SITE-INFORMATIE
(a) Informatie die beschikbaar is via onze Site of Service is alleen voor educatieve, amusements- en promotionele doeleinden. Hoewel we ons inspannen om ervoor te zorgen dat de door ons verstrekte informatie juist is, verklaren of garanderen we niet dat gebruikersinhoud of site-inhoud juist, volledig of actueel is. In alle gevallen is het uw verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid of bruikbaarheid van site-inhoud, gebruikersinhoud en andere informatie en meningen die via onze site of service worden geuit, te evalueren. Zo kunnen beoordelingen en recensies voor sommigen informatief zijn, maar worden ze niet verstrekt als garantie of voorspelling van het prestatieniveau dat u mogelijk ervaart met het betreffende product, de dienst, de handelaar of andere derde partij. U bent als enige verantwoordelijk voor alle acties of beslissingen die u neemt op basis van materialen en informatie die beschikbaar zijn via onze Site en Service, en dient indien nodig uw eigen onderzoek en onderzoek uit te voeren.

(b) Als er een geschil is tussen u en iemand die toegang heeft tot onze Site of Service, of u en een derde partij in verband met onze Site of Service, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn om hierbij betrokken te raken. In dergelijke gevallen geeft u hierbij vrij: QrCodeChimp en haar functionarissen, directeuren, werknemers, moedermaatschappijen, partners, opvolgers, agenten, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en hun gerelateerde bedrijven tegen claims, eisen en schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit, verband houden met of op enigerlei wijze verband houden met een dergelijk geschil.

7. ONLINE VERKOPERS EN DERDEN
(a) Uw omgang met online handelaren of andere derden via onze Site of Dienst, inclusief websites van derden die toegankelijk zijn via links op onze Site, zijn uitsluitend tussen u en die derde partij. Als u dus een transactie aangaat met een derde partij of de website van een derde partij bezoekt, doet u dit volgens hun voorwaarden en beleid, niet de onze. Klachten, vragen en claims met betrekking tot transacties met een derde partij moeten worden gericht aan die derde partij.

(b) WIJ GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT EN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK TEGENOVER U (IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE OF ANDERSZINS) VOOR UW GEBRUIK VAN, DE KWALITEIT OF LAATSTE LEVERING VAN DE GOEDEREN OF DIENSTEN VAN EEN DERDE PARTIJ OF VOOR OM ENIGE HANDELAAR TE EERLEREN) EVENTUELE FOUTE INFORMATIE OVER DE PRIJS, BESCHRIJVING EN BESCHIKBAARHEID VAN, OF KORTINGEN, AANBIEDINGEN, PROMOTIES EN COUPONS MET BETREKKING TOT ENIG PRODUCT OF SERVICE AANBIEDINGEN DIE VIA ONZE SITE OF DIENST GEPROMOEERD OF BESCHIKBAAR ZIJN.

8. BEPERKINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID
(a) ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID QrCodeChimp OF HAAR OFFICIREN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, OUDERS, PARTNERS, OPVOLGERS, AGENTEN, DISTRIBUTIEPARTNERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN OF HAAR VERBONDEN ONDERNEMINGEN QrCodeChimp OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOORTVLOEIEND UIT, MET BETREKKING TOT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET ONZE SITE, SERVICE OF DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ONTEVREDENHEID MET ONZE SITE OF DIENST, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, QrCodeChimp INHOUD IS HET STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN ONZE SITE EN DIENST. DEZE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT SCHADE OPGEVOERD DOOR DIENSTEN OF PRODUCTEN, INFORMATIE, ADVIES, INFORMATIE OF ADVERTENTIES ONTVANGEN VIA OF IN VERBAND MET ONZE SITE OF DIENST OF ENIGE LINKS DIE VIA EEN van beide. DEZE BEPERKINGEN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.

(b) ONGEACHT ENIGE INFORMATIE DIE U AAN HET TEGENGEVAL HEBT ONTVANGEN, ZAL IN GEEN GEVAL ONZE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID OF DIE VAN ONZE OFFICIERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, OUDERS, PARTNERS, OPVOLGERS, AGENTEN, DISTRIBUTIEVE PARTNERS, $ 100. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DIT EEN EERLIJKE BEPERKING IS, GEBASEERD OP DE WIJZE EN DE KOSTEN WAAROP ONZE SITE OF DIENST AAN U WORDEN GELEVERD, EN REKENING HOUDEND MET UW MOGELIJKHEID OM ALTERNATIEVE BRONNEN TE GEBRUIKEN DIE INFORMATIE VERSTREKKEN DIE VERGELIJKBAAR IS MET DIE VAN ONZE SITE OF DIENST. BOVENDIEN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK VOORTVLOEIEND UIT, VERBAND MET OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET ONZE SITE, SERVICE OF DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN DE ACTIE MOET BEGINNEN. OORZAKEN VAN ACTIE DIE BUITEN DEZE TIJDPERIODE WORDEN GEBRACHT, WORDEN AFGEZIEN.

(c) In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van aansprakelijkheid niet toegestaan ​​en daarom zijn sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet in alle gevallen van toepassing.

9. AFWIJZING VAN GARANTIES
(a) VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, QrCodeChimpDE DIENSTEN EN ALLE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF SOFTWARE) DIE OP OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VIA HAAR DIENSTEN WORDEN VERSTREKT DOOR QrCodeChimp OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS EN ZIJN NIET ONDER DE GARANTIE VRIJ VAN COMPUTERVIRUS. U STEMT ER UITDRUKKELIJK IN DAT UW GEBRUIK VAN ONZE SITE EN DIENST OP EIGEN RISICO IS. QrCodeChimp GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HAAR SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF SOFTWARE) OF DIENSTEN OP HAAR SITE OF ANDERSZINS VIA DE DIENSTEN BESCHIKBAAR GEMAAKT.

(b) Bepaalde staatswetten staan ​​geen beperkingen op impliciete garanties toe. Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten.

10. VRIJWARING
U stemt ermee in om te vrijwaren en onschadelijk te houden QrCodeChimp en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, ouders, partners, opvolgers, agenten, distributiepartners, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en hun gerelateerde bedrijven van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, verliezen, schade, verplichtingen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocaten' vergoedingen en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met: (i) uw toegang tot of gebruik van onze Site of Dienst; (ii) uw gebruikersinhoud; (iii) enige feitelijke of vermeende schending of schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden; (iv) enige feitelijke of vermeende schending van enige verklaring, garantie of overeenkomst die u met ons hebt gesloten; of (v) uw handelen of nalaten. U stemt ermee in volledig met ons samen te werken bij de verdediging van een claim die het onderwerp is van uw verplichtingen hieronder.

11. GESCHILLENBESLECHTING EN VERPLICHTE ARBITRAGE
(a) We stemmen er allemaal mee in om eerst contact met elkaar op te nemen bij eventuele geschillen en een schriftelijke beschrijving van het probleem, alle relevante documenten/informatie en de voorgestelde oplossing te verstrekken. U stemt ermee in contact met ons op te nemen bij geschillen door contact met ons op te nemen op het adres dat in deze gebruiksvoorwaarden wordt vermeld. We nemen contact met u op op basis van de contactgegevens die u ons heeft verstrekt. Kennisgeving aan QrCodeChimp moet worden verzonden naar: Tez Minds Software Pvt. Ltd., #660, 5e verdieping, Solitaire Business Hub, Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, India

(b) Indien de partijen na 45 dagen niet in staat zijn een geschil op te lossen dat onder de vorige bepaling is gerezen, kan het geschil worden onderworpen aan arbitrage in overeenstemming met deze sectie. De partijen begrijpen dat ze het recht of de mogelijkheid zouden hebben gehad om geschillen via een rechtbank te procederen en om een ​​rechter of jury over hun zaak te laten beslissen, maar ze kiezen ervoor om eventuele geschillen te laten oplossen door middel van arbitrage.

(c) We zijn het er allemaal over eens dat elke claim of elk geschil tussen ons, en elke claim van een van ons tegen een agent, werknemer, opvolger of rechtverkrijgende van de ander, inclusief, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, derden die geen ondertekenaars van deze overeenkomst, ongeacht of deze verband houdt met deze overeenkomst of anderszins, inclusief eerdere, huidige en toekomstige claims en geschillen, en inclusief enig geschil met betrekking tot de geldigheid of toepasbaarheid van deze arbitrageclausule, zullen worden opgelost door bindende arbitrage beheerd door de JAMS volgens de regels en procedures die van kracht zijn op het moment dat de claim wordt ingediend. De regels en procedures en andere informatie, inclusief informatie over vergoedingen, kunnen worden verkregen op de website van JAMS (www.jamsadr.com) of door JAMS te bellen op 949-224-1810.

(d) We gaan deze arbitrageovereenkomst aan in verband met een transactie waarbij handel tussen staten betrokken is. Dienovereenkomstig worden deze arbitrageovereenkomst en alle procedures daaronder beheerst door de Federal Arbitration Act ("FAA"), 9 USC 1-16. Elke uitspraak van de arbiter(s) kan als vonnis worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank.

(e) Uitzondering op arbitrage. Elk van ons kan kwalificerende vorderingen voorleggen aan de rechtbank voor geringe vorderingen. Verder stemmen we er overeenkomstig artikel 13 hieronder mee in dat arbitrage uitsluitend tussen u en ons plaatsvindt, niet als onderdeel van een klassebrede claim (dwz niet ingediend namens of samen met de claim van een andere persoon). Als om welke reden dan ook een rechtbank of arbiter van mening is dat deze beperking onredelijk of niet-afdwingbaar is, dan is onze overeenkomst om te arbitreren niet van toepassing en moet het klassenbrede geschil voor de rechtbank worden gebracht.

12. TOEPASSELIJK RECHT
Deze gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Pune, India, zonder rekening te houden met conflicterende wetten.

13. GEEN KLASSEACTIES
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIEN WIJ ELK ELKE RECHT OM GESCHILLEN OP EEN KLASSIEKE BASIS UIT TE VOEREN; DAT IS OM EEN CLAIM AAN TE SLUITEN MET DE CLAIM VAN EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, OF EEN CLAIM IN EEN VERTEGENWOORDIGENDE HOEDANIGHEID NAMENS IEDEREEN IN EEN RECHTSZAAK, ARBITRAGE OF ANDERE PROCEDURE IN TE STELLEN.

14. GEEN PROEF DOOR JURY
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIEN WIJ ELK AFSTAND VAN ELKE RECHT OP EEN JURYRECHTSTREEKS IN ENIGE RECHTSZAAK, ARBITRAGE OF ANDERE PROCEDURE.

15. INBREUK OP AUTEURSRECHT
(a) In passende omstandigheden en naar eigen goeddunken kunnen we materiaal op al onze websites of op onze systemen gehost dat mogelijk inbreuk maakt op het auteursrecht van anderen, verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken.

(b) In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), QrCodeChimp zal reageren op een melding van vermeende inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot informatie die beschikbaar is op onze site of via onze service. Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend is bedoeld om ons op de hoogte te stellen dat auteursrechtelijk beschermd materiaal naar verluidt is geschonden en andere zaken dan het informeren QrCodeChimp dat auteursrechtelijk beschermd materiaal mogelijk is geschonden, krijgt via dit proces geen reactie.

(c) Overeenkomstig de DMCA moet uw melding van inbreuk de volgende informatie bevatten:

- Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang op te treden;

- Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

- Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de site bevindt, inclusief een link of screenshot van de webpagina met het inbreukmakende materiaal, indien van toepassing;

- Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

- Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

- Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

(d) Stuur uw kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht naar: QrCodeChimp's aangewezen Copyright Agent als volgt:

Tez Minds Software Pvt. Ltd.
#660, 5e verdieping, Solitaire Business Hub,
Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, India


16. WIJZIGING; AANVULLENDE VOORWAARDEN
(a) We werken onze Site en Services voortdurend bij om betere opties en functies te bieden, of om andere redenen. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om onze gebruiksvoorwaarden bij te werken of te wijzigen om deze en andere wijzigingen weer te geven (bijvoorbeeld om updates van onze praktijken en ons beleid weer te geven). In sommige gevallen moeten we u mogelijk ook operationele regels of aanvullende voorwaarden verstrekken die van toepassing zijn op uw gebruik van delen van onze Site of een Service ("Aanvullende voorwaarden"). Dienovereenkomstig stemt u ermee in dat we u te allen tijde aanvullende voorwaarden kunnen verstrekken, of deze gebruiksvoorwaarden kunnen bijwerken of wijzigen, indien van toepassing of nodig. Voor zover aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden.

(b) Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden zijn van kracht na: (a) kennisgeving, hetzij door plaatsing op onze site of per e-mailmelding; en (b) uw latere gebruik van onze Site of Service. Het is uw verantwoordelijkheid om de gebruiksvoorwaarden en de site van tijd tot tijd te controleren op eventuele wijzigingen of aanvullende voorwaarden. Uw toegang tot en voortgezet gebruik van onze site of service na een wijziging van deze gebruiksvoorwaarden of de bepaling van aanvullende voorwaarden, betekent dat u hiermee instemt en accepteert. Als u bezwaar maakt tegen een herziening van de gebruiksvoorwaarden of aanvullende voorwaarden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze site en service en beëindig, indien van toepassing, uw account.

17. ANDERE VOORWAARDEN
(a) Waar we u een vertaling van de Engelstalige versie van deze gebruiksvoorwaarden hebben verstrekt (inclusief het privacybeleid en eventuele aanvullende voorwaarden die door verwijzing zijn opgenomen), gaat u ermee akkoord dat de vertaling alleen voor uw gemak wordt verstrekt en dat de Engelse versie van deze gebruiksvoorwaarden is van toepassing op uw relatie met ons. De Engelstalige versie heeft voorrang als er enige tegenstrijdigheid is tussen de Engelse en de vertaalde versie.

(b) Geen enkele verklaring van afstand door een van ons van een schending of verzuim onder deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende schending of verzuim. De sectiekoppen die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en mogen geen juridische betekenis krijgen.

(c) Tenzij specifiek anders vermeld (bijv. Sectie 11(e)), als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zijn we het er beiden over eens dat alleen dat deel van de Gebruiksvoorwaarden zal worden geschrapt en dat de overige voorwaarden in de Gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast en van kracht blijven.

(d) U mag deze Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen of rechten toewijzen of verplichtingen hieronder delegeren, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

(e) Deze gebruiksvoorwaarden (inclusief het privacybeleid en eventuele aanvullende voorwaarden die door verwijzing zijn opgenomen) vormen de volledige overeenkomst en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en QrCodeChimp in verband met de Site en Service.